Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2015

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2015

 

In dit jaarverslag van PB Harkema wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het afgelopen jaar gedaan is.

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2015 uit de volgende personen:

*André Weening                    Voorzitter

*Gert Terpstra                                    Penningmeester/vice voorzitter

*Sippie Planting                     Secretaresse/notulist

*Gerben Lenstra                    lid federatie

*Germ de Haan                      lid

*Paulus Poelman                    lid

*Jan Spoelstra                        lid

*Marga Luiken                       lid

*Wia van der Kooi                 lid/2e notulist

*Klaas Hager                         lid

Vergaderingen

Het bestuur heeft elke maand vergaderd uitgezonderd juli en augustus, met vooraf een inloopspreekuur.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten bezocht :

Nieuwjaarsreceptie gemeente Achtkarspelen

Open huis SWA woningen Warmoltsstrjitte

Excursie Saerbeck

Lintjesregen

Opening Malemolen op het Themapark

N-OostFryslan Dwaande in Zwaagwesteinde

Federatie vergaderingen

Bijwonen vergadering Doarpswurk in het kader van Harkema energieneutraal

Lûd van Harkema door KearnWelzijn

Tevens is er regelmatig contact geweest met gemeente Achtkarspelen en overleg met GBA fractie

Bezoek Burgemeester en wethouders

Op 11 maart heeft het college een bezoek gebracht aan Harkema, vanaf de Spitkeet werd per fiets een rondje Harkema gedaan , met een bedrijfsbezoek aan Dam Hout.

 

Excursie

Op 25 april zijn enkele bestuursleden op excursie geweest naar Saerbeck, dit in het kader maak “maak je eigen dorp energieneutraal”.

Saerbeck heeft een groot zonnepanelenveld en oa. 7 windmolens waarmee via een warmtenet een deel van Saerbeck van warmte wordt voorzien

Koninklijke onderscheiding

Op 24 april werden Alle van der Wey , Anne van der Ploeg en Tamme Alma onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor diverse verenigingen en organisaties in Harkema

 

Dodenherdenking

Op  4 mei werd na dat  het” Heideblomke” het Taptoe Signal had gespeeld weer onder grote belangstelling door  Plaatselijk Belang Harkema met medewerking van het Natrus Bataljon en leerlingen van de basisschool “It Holdersnêst  “een kranslegging verzorgd bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema.

Harkema energieneutraal

Plaatselijk Belang Harkema heeft samen met de provincie en gemeente de intentie om Harkema energieneutraal te maken. De eerste stappen hiervoor zijn gezet dmv. een workshop op 23 juni in de Boemerang. Inwoners van Harkema konden zelf aangegeven hij zij de energiebesparende maatregelen zouden willen zien. Verdere stappen zijn:

Oprichten eigen Energiekooperaasje

Aanbieden collectief isoleren

André, Germ en Klaas zitten vanuit PBH in deze werkgroep.

 

Burendagontbijt

Op 26 september werd in Harkema het burendagontbijt georganiseerd door de gemeente. Tevens werd op deze ochtend de dorpsvisie Harkema ondertekent door de gemeente en PBH, met als 3 thema’s,

Harkema energieneutraal, Initatiefrijk en het gezondste dorp van Fryslân.

 

Consultatiebureau

PBH is in overleg met de gemeente om deze voorziening in Harkema te behouden.

In mei dit jaar is er een vervolgoverleg met de gemeente en andere dorpen uit onze gemeente.

Bouwactiviteiten en wonen

Opgeleverd zijn er 4 woningen gebouwd aan de Warmoltsstrjitte en volgen er nog 7 en 1 woning van SWA aan de Nijewei

In het woningbouwprogramma zijn inmiddels 18 woningen opgenomen voor de vdBent St. op het gymterrein. PB lobbyt  nog voor  extra woningen/appartementen op het tennisterrein, voor in totaal ca 40 appartementen.

Centrumplan Harkema

In november en december is er overleg geweest met de gemeente over de toekomstige invulling van de gym/tennisterrein.

Er is besloten door de gemeente, PBH en SWA dat er een onafhankelijk behoefteonderzoek komt naar de haalbaarheid  van het aantal woningen ,dit dmv. oa. een enquête.

Pinautomaat

Sinds begin december is er een nieuwe pinautomaat bij de poimar. Pinautomaat aan de Warmoltsstrjitte is vervallen. Bestrating is mede op aangeven van PB aangepast.

Wegen en groen

In het najaar van 2015 waren de rekonstruktie van de Kammmingastrjitte/Stuken en de Bjirken klaar .

Tevens is bij de gemeente een verzoek ingediend om een voetpad aan te leggen bij de Taanwyk, zodat de kinderen niet meer via de weg naar het speelterrein lopen.

Er is bij de gemeente al meerdere keren aangegeven dat de Warmoltstrjitte in slechte staat is

De gemeente is bezig een eerste ontwerp te maken, waarbij vooroverleg met pb is geweest.

In 2016 zouden de werkzaamheden worden gestart , maar dit hopelijk  nu 2017,

Het fietspad vanaf de Stuken naar de Feansterfeart is inmiddels voorzien van verlichting  door zonneenergie.

Zwerfafval

Op 5 november werd in Buitenpost door PBH en de gemeente de overeenkomst gesloten om het zwerfafval in Harkema op te ruimen. Dit project loopt tot 2022. Ons bestuur kan u hierover informeren.

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstra. De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Media

Bezoek regelmatig de website  www.deharkema.frl  voor meer informatie over  het wel en wee van Harkema. Ook kunt u foto’s van verschillende activiteiten in Harkema hierop zien.

Bij redactie@deharkema.frl  kunt u informatie aanleveren. PBH heeft in de laatste uitgave van december nog een kort verslag van de activiteiten gedaan en van de meeste activiteiten en projecten is verslag gedaan in de Harkemaster.

Festiviteiten

Tevens is er weer een dorpssfeest, Iepenloftspul en  sinterklaasintocht georganiseerd, mede met dank aan de inzet van vele vrijwilligers. Niet dat PBH een rol hierin had, maar ik denk dat we als inwoners van Harkema hier wel even voor kunnen applaudiseren.

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Harkemastercourant,  Sinterklaasintocht,  Volkstuin It Swithoekje , Iepenloftspul, De Oanrin

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Plaatselijk Belang Harkema,  30 maart  2016


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter