Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2012

Het  bestuur van Plaatselijk Belang Harkema heeft alle maanden vergaderd , uitgezonderd juli en december. Ook is er overleg met de gemeente geweest over meerdere projecten waarvan we een korte toelichting gaan geven.

Bezochte recepties en openingen  waren oa. Afscheid dominee Heslinga ,Hebeca,opening Aula,opening Alure, uitreiking Koninklijke onderscheiding Jille en Roelie Kooistra,opening Boemerang,afscheid stedebouwkundige Roel Gebben

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2012 uit de volgende personen:

 • Geke van der Molen Voorzitter
 • Gert Terpstra Penningmeester
 • Sippie Planting Secretaresse
 • Hendrikje Pijl 1e notulist
 • Gerben Lenstra lid federatie
 • André Weening Vice -voorzitter
 • Joop Bekkema lid
 • Germ de Haan lid
 • Paulus Poelman lid
 • Jan Spoelstra lid

Op vrijdag 30 maart heeft een delegatie van het CDA een bezoek gebracht aan ons dorp.

We hebben meerdere locaties bekeken nl. oude kermisterrein en bibliotheek,Lieuwespoel vanwege mogelijkheden op recreatie gebied,De Wide Pet en de  nieuwe peuterspeelzaal

Op  4 mei werd na door het” Heideblomke” het Taptoe Signal had gespeeld weer onder grote belangstelling door   Plaatselijk Belang Harkema met medewerking van het Natrus Bataljon en leerlingen van de basisschool “De Wynroas  “een kranslegging verzorgd bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema.

Begin mei werd EXPO Achtkarspelen gehouden op het sportpark de Bosk. Hier konden bedrijven uit Harkema en onze gemeente zich presenteren. Het was een succesvolle beurs voor zowel exposant als bezoekers.Onze dank gaat uit naar het bestuur.

Het DFC heeft ook dit jaar in voorjaar weer voor een prima programma gezorgd.

Zeepvoetbal,beachvolleybal,palingroken,brommertoertocht,Hollandse avond enz.

Dit jaar werd er volop gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Onze dank gaat uit naar het bestuur.

Bouwactiviteiten

In juli werd er door bouwbedrijf Kootstra &van der Veen een open dag gehouden bij de 8 nieuw gebouwde woningen aan de Singel.Alle woningen waren toen al gegadigden toebedeeld. Aan de volgende 6 woningen wordt volop gebouwd

Tijdens de EXPO kon men het plan Wide Pet Zuid inzien. Hier worden binnenkort starterswoningen gebouwd.

De sporthal krijgt weer een facilitaire ruimte en een vergaderzaal, hier is men volop mee bezig.

Centrumplan Harkema

Op 13 juli werd het officiele startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden van de nieuwe Poimar en het Zorgcentrum

Inmiddels is de nieuwe Poimar ingebruik genomen.

De nieuwe te bouwen appartementen boven het zorgcentrum worden gehuurd door De Friese Wouden voor 20 jaar, er heeft een bericht hierover in het dorpsbled gestaan.

Als gevolg van de nieuwe poimar en het zorgcentrum wordt de  voorjaarskermis verplaatst naar het Tiesingaplein ,dit in overleg met betrokken partijen .Tevens  hebben de peuters  een prachtig nieuw  onderkomen  gekregen in de sporthal.

Sport

PB heeft ook regelmatig overleg gehad met de gemeente over het verplaatsen van de tennisbaan.

Afgelopen jaar werd bekend dat de gemeente grond heeft aangekocht bij de sporthal , hier komen de nieuwe tennisbanen.

Ook is er overleg met de gemeente over kunstgrasveld op sportpark de Bosk ,waar meerdere sportverenigingen gebruikt van kunnen maken.De gemeente is nu bezig om het financiële plaatje rond te krijgen.

Overleg SWA 13 september

Er zijn nog geen gerichte plannen voor de woningen aan de Warmoltstrjitte, wel is bekend dat de woning t.o de Diske wordt afgebroken, is inmiddels klaar en hierop komt een nieuwe woning.Op de Nijewei komt er 1 nieuwe woning, plannen zijn nog niet klaar.

Verder zijn er plannen om op het oude gym terrein woningen te bouwen voor de van den Bentstichting. We moeten dan denken in een termijn van 3 jaar

Wegen en groen

Pauloane

Er zijn 2 informatieavonden georganiseerd mbt. reconstrutie van de Pauloane in het clubhuis.

De plannen werden gepresenteerd aan de bewoners, welke tevens opmerkingen en wensen kenbaar konden maken.Werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Fietspad langs de vaart

Na overleg met de gemeente zijn de schelpen vervangen door een 1.50 meter breed betonpad.Tevens zal er routeverlichting worden aangebracht in het beton.

Plaatselijk Belang heeft een inventarisatie samen met de gemeente gemaakt over het snoeien van groen, oa. Bij begraafplaats en Fugelkamp.

Maaibeleid

Er wordt minder gemaaid vanwege de bezuiningingen,dit was duidelijke te zien bij het Tiesingaplein en het Holdersnest.Wij als PB hiertegen dan ook bezwaar gemaakt, maar dit werd niet beloond, wel werd de kruising Reitsmastrjitte/Landyk direct gemaaid.

Verlichtingsbeleid

 

Daar Harkema een pilotdorp was  zijn  er tijdelijke enkele straten geweest waar de verlichting  gedempt of gehalveerd was.Dit was een tijdelijke proef van de gemeente en in december is dit

weer ongedaan gemaakt.Een en ander zal nog geëvalueerd worden.

Verkeersveiligheid

In samenwerking met de Wynroas is PB bezig om door de gemeente verkeersmeubilair te laten plaatsen bij de kruising” oude Poimar”.Denk aan bord met overstekende kinderen of fel gekleurde potloden.

Verder is aan het begin van bedrijventerrein een bord geplaatst met hierop “let op heftrucks en spelende kinderen”

Buurtagent

Ook heeft PB meerdere keren per jaar overleg met buuragent Sander Wijnsma om op de hoogte te blijven van welke problemen zich voordoen.

 

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstraals reserve lid.De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Website www.mooiharkema.nl

De website mooiharkema.nl is vernieuwd en heet nu www.deharkema.nl  om  inwoners van Harkema op een eerder en duidelijker manier kennis te laten nemen van het wel en wee van Harkema. De website is aangepast in samenwerking met Elecserv.

Bij  redactie@deharkema.nl kan men materiaal aanleveren

 

Werkgroep 100 jarig bestaan PB Harkema

 

In 2011 is een werkgroep opgericht bestaande uit Auke Nicolai,Tieke van der Bij,Tamme Alma,Rinus de  Jong,Wietske van Kammen,Feike de Boer  en twee leden van PB die zich bezig gaan houden met de voorbereiding voor het 100 jarig bestaan in 2014.Ook zij zijn  het afgelopen jaar meerdere malen bijelkaar geweest. Wie nog oude foto,s of krantenknippels heeft en dit beschikbaar wil stellen , kan dit inleveren bij Auke Nicolai of Rinus de Jong.

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Doarpsblêd, Doarpsfeest, Brassband Heideblomke,Expo,Sinterklaasintocht

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Sippie Planting, secretaris Plaatselijk Belang Harkema, 20maart 2013.

 


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Google
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace
 • Twitter