Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2011

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2011

 

Het  bestuur van Plaatselijk Belang Harkema heeft alle maanden vergaderd , uitgezonderd juli en augustus. Ook is er overleg met de gemeente geweest over meerdere projecten waarvan we een korte toelichting gaan geven.

 Bezochte recepties waren oa. Afscheid burgemeester Tjeerd van der Zwan,jubileumconcert 100 jarig bestaan it Heideblomke,de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Achtkarspelen,waarbij de burgemeester  vertelde dat de jaarwisseling in onze gemeente zeer rustig verlopen was en de schade beperkt is gebleven , dus laten we dit zo houden

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2011 uit de volgende personen:

*Geke van der Molen              Voorzitter

*Joop Bekkema                    

*Gert Terpstra                         Penningmeester

*Sippie Planting                       Secretaresse

*Hendrikje Pijl             1e notulist

*Gerben Lenstra                      lid federatie

*André Weening                     Vice -voorzitter

In de loop van 2011 heeft Joop Bekkema zijn voorzitterschap  vanwege gezondheidsreden overgedragen aan Geke van der Molen

Dit jaar zijn Sippie Planting en Joop Bekkema  aftredend en herkiesbaar en is PB Harkema op zoek naar  nieuwe bestuursleden.

Na een geslaagde handtekeningactie en inbreng van een bezorgde moeder hebben we gelukkig het consultatieburo in Harkema en andere dorpen open kunnen houden.

In april is er een overleg geweest met SWA over de 8 woningen aan de Warmoltstjritte.

Deze wonigen worden gesloopt en SWA heeft inmiddels persoonlijk contact gehad met de bewoners.

Nadat alle 14 woningen aan de Singel verhuurd zijn, wordt aan de Warmoltstjritte de komende jaren nieuwbouw gerealiseerd.Er zijn nog geen schetsen van de toekomstige situatie.

Op woensdag  4 mei werd na door het” Heideblomke” het Taptoe Signal had gespeeld weer onder grote belangstelling door   Burgemeester van der Zwan ,dorpsdichter Sytse van der Werff  , Plaatselijk Belang Harkema en leerlingen van de basisschool “Het Holdersnest “een kranslegging verzorgd bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema.

Helaas was het Natrus Bataljon niet aanwezig vanwege de bezuinigingen van defensie.

Nadat in maart de bomen werden gerooid kon er in het voorjaar eindelijk  met de werkzaamheden van 8 huurwonigen aan de Singel worden begonnen

Inmiddels wordt er druk gebouwd door bouwbedrijf Kootstra van der Veen . Eind februari waren er door SWA  al 6 woningen toegewezen.Na bewoning besluit SWA over de bouw van de volgende 6 woningen.

Er zijn in dit plan ook 3 vrije kavels waarvan er 2 verkocht zijn en voor de 3e is ook belangstelling, maar misschien is deze inmiddels ook verkocht.

In mei was er een informatie avond over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking in Harkema door de J.P.van den Bent Stichting dit na een tip van een ouder aan Plaatselijk Belang Harkema

J.P. van den Bent Stichting is een organisatie die mensen hierbij ondersteunt in 24 uur’s zorg.

Daar er 15 of meer belangstellenden zijn , was er in oktober nog een bespreking en zijn er nu gesprekken met de van den Bent Stichting,SWA en de gemeente Achtkarpselen om in Harkema een woonproject  te realiseren.De termijn waarin dit gerealiseerd kan worden bedraagt al gauw 3 jaar.

Voor  meer informatie hierover kunt U PB Harkema of Corrie Hamstra benaderen.

.

Het DFC heeft ook dit jaar in augustus weer voor een prima programma gezorgd

De festiviteiten werden geopend met een spectaculair vuurwerk ,verder stond op het programma autotrekken,kratstappelen,zeepvoetbal,slingeraap, spokentocht enz. Plaatselijk belang bedankt hen voor hun inzet.

Het dorpsfeestcomite 2011 bestaat uit:

Hinke Hager

Pieter Spinder

Willem van der Kooi

Wierd Kooistra

Wiemer Borger

Pieter Siemen Spinder

Fokke van der Veen

Het komende jaar vindt het dorpsfeest plaats eind mei begin juni zoals reeds vermeld in het doarpsbled.

In september konden we genieten van het openluchtspel over het leven van Simke Kloosterman geschreven door Baukje van Hijum en geregiseerd door Tineke Broers .

Dit werd opgevoerd door Stichting het Iepenloftspul  de Harkema op de prachtige locatie bij de spitkeet na zeer intensief voorbereiden,bouwen,oefenen door de vele vrijwilligers.

Ze kregen een Gouden Gurbe voor de beste vormgeving.Onze dank hiervoor.

In november heeft Plaatselijk Belang Harkema een overleg gehad met de wethouders Marten van der Veen, Klaas Antuma en Jan Lammers.De volgende onderwerpen werden besproken:

Peuterspeelzaal en kinderopvang,Centrum Harkema,J.P van den Bent Stichting,Structuurvisie,Sportclustering,Singel,Kermisterrein, enz.

Nieuw te bouwen winkelcentrum Harkema

Op 15 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het centrumplan.

Ook hier is PlaatselijkBelang Harkema samen met H&I nauw bij betrokken geweest.

In de eerste fase worden een supermarkt,gezondheidscentrum en twaalf appartementen gebouwd.

De informatiefolder met situatietekenig is inmiddels huis aan huis bezorgd.

In april gaat men beginnen met de werkzaamheden.

Daar het terrein achter De Klok betrokken wordt bij het centrumplan is de duivenvereniging tijdelijke ondergebracht in het oude gymlokaal en voor de voorjaarskermis moest ook een nieuw terrein worden gezocht. PB heeft in overleg met voetbalvereniging Harkema-Opeinde en de gemeente besloten dat het terrein aan het Tiesingaplein hiervoor geschikt is.

Na jarenlang een tijdelijke onderkomen in de oude bibliotheek te hebben gehad worden de peuters eindelijk gehuisvest in de sporthal.Plaatselijk Belang Harkema en de gemeente streven er naar om een gezamenlijke kindercentrum in de sporthal te creeren.

Op 8 februari is er een informatieavond in Surhuistrerveen gehouden over de resultaten van de inspraak-en overlegronde van de structuurvisie “samen leven in Achtkarspelen”.

Plaatselijk Belang Harkema heeft tijdens deze informatieavond hun schriftelijke reactie over de structuurvisie ingediend.

Plaatselijk Belang Harkema heeft ook samen met de gemeente de aanleg van het fietspad langs de vaart vanaf de Warmoltstrjitte naar Reaskorre doorgenomen. Het wordt een betonpad van 1.50 breed .Een schelpenpad is nogal duur in aanleg en vergt jaarlijks veel onderhoud.

Mogelijk wordt er nog een bankje in het midden geplaatst.

Voor de Pauloane is de gemeente nog bezig met  plannen maken en komt er  nog een informatieavond voor aanwoonenden.

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Doarpsblêd, Doarpsfeest, Brassband Heideblomke,,Simke

 

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstraals reserve lid.De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Website www.mooiharkema.nl

De website mooiharkema.nl is vernieuwd en heet nu www.deharkema.nl  om  inwoners van Harkema op een eerder en duidelijker manier kennis te laten nemen van het wel en wee van Harkema. De website is aangepast in samenwerking met Elecserv.

Bij  redactie@deharkema.nl kan men materiaal aanleveren

 

Werkgroep 100 jarig bestaan PB Harkema

 

In 2011 is een werkgroep opgericht bestaande uit Auke Nicolai,Tieke van der Bij,Tamme Alma,Rinus de  Jong,Wietske van Kammen, Feike de Boer  en twee leden van PB die zich bezig gaan houden met de voorbereiding voor het 100 jarig bestaan in 2014.Ook zij zijn  het afgelopen jaar meerdere malen bijelkaar geweest. Wie nog oude foto,s of krantenknippels heeft en dit beschikbaar wil stellen , kan dit inleveren bij Auke Nicolai of Rinus de Jong.

Buurtagent

Per november 2011 is Sander Wijnsma aangesteld als nieuwe buurtagent voor Harkema.

Hij volgt buurtagent Anne van der Heide op.

Wij als Plaatselijk Belang Harkema hebben tijdens een bestuurvergadering een kennismakingsgesprek met hem gehad.

Voor uit blik:

Ook het komende jaar 2012 wil Plaatselijk Belang Harkema zich gaan inzetten voor een goede woon- en leefkwaliteit in Harkema. Plaatselijk Belang Harkema wil zich met name richten op de bouw van levensloop geschikte woningen, starterswoningen , appartementen (55+) , sportclustering en staat er op het verlanglijstje een kunstveld wat door meerdere verenigingen te gebruiken is. Misschien mede door zelfwerkzaamheden waarin Harkema goed in is.

Ook blijven wij als Plaatselijk Belang Harkema streven naar een goed en constructief overleg met de gemeente Achtkarspelen als wel met diens ambtenaren,de politie en last but not least het contact met de bevolking van Harkema

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Sippie Planting, secretaris Plaatselijk Belang Harkema, 21maart 2012.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter