Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2010

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2011

 

Het jaar 2010 was  voor het bestuur van Plaatselijk Belang Harkema een druk, enerverend en hectisch jaar. Naast de reguliere zaken, vergaderingen is het bestuur aanwezig geweest bij diverse activiteiten, recepties, jubilea,  afscheidrecepties, informatieavonden,federatievergaderingen oa. De opening van Allure, De Uilentuin,Jubilea van De Kinderopvang, Mondzorg Harkema en afscheid van dokter Hans de Vries

De jaarwisseling in Harkema is verlopen zoals een ieder van ons gedacht en gehoopt had. Het is weer rustig gebleven en er is weinig tot niets vernield in Harkema. Laten we hier vooral met elkaar aan blijven werken en dit voor ons dorp in stand houden. Burgemeester Adema heeft dit tevens in op de nieuwjaarsrepectie genoemt

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij concluderen dat dit voor Harkema toch voor een groot gedeelte weer een goed jaar is geweest. De Hjouwerkamp en Flaekstrjitte  zijn opnieuw ingericht. Hopelijk dat een ieder die gebruikt maakt van deze nieuw ingerichte straten zich er terdege van bewust is, dat dit een 30-kilometer straat is .

Denk aan Uw en onze kinderen. Nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd in de Braak en de Ripel.

Verder zijn de Kammingastjritte en de Nijkamp thv de Boge voorzien van diepriolering en is de herstrating bijna voltooid.

Gemeentewerken hebben toegezegd, dat de Pauloane en de Singel voor 2011 op het programma staan.Voor de Pauloane is de gemeente nog bezig met  plannen maken en komt er  hopelijk dit toch jaar een informatieavond voor aanwoonenden.

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Doarpsblêd, Doarpsfeest, Hans de Vries fonds,jeugdtoneel

Op 29 januari werd in de sporthal,  na een carriere van 30 jaar afscheid genomen van onze huisarts Hans de Vries en zijn echtgenote Petra dit onder grote belangstelling.

De  toekomstvisie Harkema werd op donderdag 11 februari gehouden in de sporthal.

Duidelijk was dat Harkema geen behoefte heeft om nog meer voorzieningen te delen met de grotere dorpen en dat de woningbouw zowel voor starters/ouderen en de ontwikkeling van het centrum  te lang op zich laat wachten. Van Krimp is in Harkema geen sprake , er is een grote wachtlijst woningzoekenden en het aantal leerlingen op de basisscholen groeit

Op 1 maart is er overleg geweest tussen de gemeente,PB Harkema,de beide basisscholen,Peuterschool,Amarins en Stichting Kinderopvang Achtkarspelen over het nieuwe accommodatiebeleid voor het kindercentrum.PB Harkema streeft naar een gezamenlijke combinatie van kinderopvang.

Op dinsdag 4 mei 2010 werd onder grote belangstelling door Plaatselijk Belang Harkema en met medewerking van het Korps Nationale Reserve onder leiding van  Sergeant Majoor Palland een kranslegging verzorgt bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema. Speciale dank gaat uit naar de leerlingen van de basisschool “De Wynroas”  die hun bijdrage leverden door middel van het zingen van het lied Amazing Grace door Jantine van der West,het voorlezen van het gedicht Dichter bij Vrijheid door Iris Gall en het leggen van een krans door Hendrika Elzinga,Cindy de Vries,Jeanette Tijsman en Annerens Disco

Op 8 juni werd er in de sporthal een informatieavond georganiseerd over het bestemmingsplan Harkema-centrum.Wethouder Lammers geeft aan de plannen voor het kindercentrum en  de tennisbaan te bekijken en in het college naar voren te brengen.Tevens werd de dorpsvisie werderom aan de wethouder aangeboden.

In juli werd de verbeterde  kruising It Langfal-Feartswal weer geopend en in september werd nieuwe wegmeubilair aangebracht.

Het DFC heeft ook dit jaar in augustus weer voor een prima programma gezorgd

Op het programma stonden ondermeer, kinderspelmiddag,gezellige familieavond met spelletjes, spokentocht, ballonvaart  enz. Helaas kon de ballonvaart niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden en werd op een later tijdsstip gepland.

Plaatselijk belang bedankt hen voor hun inzet

Wia van der Kooi

Pieter Spinder

Willem van der Kooi

Wierd Kooistra

Hinke Hager

Andries Hoekstra

Wiemer Borger

Pieter Siemen Spinder

Op 30 augustus werd door Govaerts Projectontwilkeling het rapport “Wide Pet “ aangeboden aan wethouder Antuma.Hopelijk komt er in 2011 enige duidelijkheid over de vorderingen van dit plan.

Er is op 19 oktober een inspraakavond geweest met het college in het Jeltingahuis te Buitenpost  waarbij PB Harkema in een korte toespraak de aandacht op Harkema kon vestigen mbt tot de leefbaarheid

Eind november werd Plaatselijk Belang Harkema geinformeerd over de  voorgenomen sluiting van het consultatieburo door de GGD. De bedoeling was dat de ouders van kinderen tussen de 0-4 jaar per 1 januari 2011 naar Surhuisterveen moesten

.Dit als gevolg van de bezuinigingen van het GGD.

Harkema ging direct aan het werk en probeerde dit te voorkomen.De gemeente werd benaderd en er werd een handtekeningen aktie opgezet samen met andere dorpen uit de gemeente om de CB toch te kunen behouden .

Nieuw te bouwen winkelcentrum Harkema

Eind november 2009 werd Harkema opgeschrikt door zeer negatieve berichtgeving over de woningbouw coöperatie Woonfriesland. Mogelijke nieuwe investeerders werden gezocht en nog geen 14 dagen later had Plaatselijk Belang Harkema in combinatie met Handel en Industrie 3 nieuwe gegadigden. Uit deze gegadigden is Vastbouw uit Rijssen verder gegaan met de plannen en  werd op 31 maart 2010 een intentieverklaring getekend en in januari 2011 een persbericht gepubliceerd. In de tweede helft van deze vergadering wordt er door Vastbouw een presentatie gegeven over de plannen.

Werkgroep Leefbaar Harkema

Eind 2009 werd de  werkgroep opgericht en de werkgroep bestaat uit de volgende personen

Gerben Lenstra

Ineke de Meer

Jennie Douwes

Lisette Hiemstra

Bianca van der Velde-Kooistra

Willem van Kooi

Hinke Hager

Sjoukje Spinder (gestopt)

Gepke van der Heide (gestopt)

De werkgroep houdt zich ondermeer bezig met het inventarisen van problemen die verenigingen ondervinden bij het voortbestaan,invullen van bestuursfuncties enz,subsidies,spreiden van evenementen enz

 

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2011 uit de volgende personen:

*Joop Bekkema                     Voorzitter

*Gert Terpstra                         Penningmeester

*Sippie Planting                       Secretaresse

*Hendrikje Pijl             1e notulist

*Geke van der Molen

*Gerben Lenstra

*André Weening

Dit jaar is Sippie Planting  aftredend en niet herkiesbaar en is PB Harkema op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstraals reserve lid.De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Website www.mooiharkema.nl

De website mooiharkema.nl is vernieuwd worden om  inwoners van Harkema op een eerder en duidelijker manier kennis te laten nemen van het wel en wee van Harkema. De huidige website wordt aangepast in samenwerking met Elecserv.

De volgende webmasters houden zich bezig met deze site:

*Egbert Borger                        {Doarpsblêd De Harkema}

*AndréWeening                      {Plaatselijk Belang Harkema}

*Geke van der Molen              {Plaatselijk Belang Harkema}

Werkgroep 100 jarig bestaan PB Harkema

 

Er is een werkgroep opgericht bestaande uit Auke Nicolai,Tieke van der Bij,Tamme Alma,Rinus de  Jong,Wietske van Kammen en twee leden van PB die zich bezig gaan houden met de voorbereiding voor het 100 jarig bestaan in 2014.

Voor uit blik:

Ook het komende jaar 2011 wil Plaatselijk Belang Harkema zich gaan inzetten voor een goede woon- en leefkwaliteit in Harkema. Plaatselijk Belang Harkema wil zich met name richten op de bouw van levensloop geschikte woningen, starterswoningen en appartementen (55+) ,ook wil PB Harkema graag dit jaar samen met de betrokken partijen een geschikte locatie zien te vinden voor het kindercentrum.

Ook blijven wij als Plaatselijk Belang Harkema streven naar een goed en constructief overleg met de gemeente Achtkarspelen als wel met diens ambtenaren en last but not least het contact met de bevolking van Harkema

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Sippie Planting, secretaris Plaatselijk Belang Harkema, 30 maart 2010.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter