Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema

Geplaatst op: 16 Maart 2017 -
Plaatselijk Belang Harkema

Hierbij willen wij U uitnodigen voor de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema op 29 maart a.s. in het Clubhuis te Harkema aanvang 19.30 uur.


Het programma is als volgt:

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Notulen jaarvergadering 2016

3. Jaarverslag 2016

4. Financieelverslag 2016

5. Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid

6 . Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Wia Boonstra en Klaas Hager
Voorgedragen door het bestuur Gepke Holthuis en Wiebren Veenstra
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven voor 25 maart bij het bestuur

7. Uitreiking Panne en huldiging vrijwilligers

8. Vooruitblik

9. Rondvraag

10. Pauze (gelegenheid concept reconstructie Warmoltsstrjitte te bekijken)

11. Huldiging sportkampioenen

12. Presentatie KEarn door Thea Wijnsma en Luc Tuinstra

13. Afsluiting

Hoogachtend,

Plaatselijk Belang Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter